กรมศิลป์ฯ ร่วมกับ อพวช.บันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ

กรมศิลป์ฯ ร่วมกับ อพวช.บันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยภายหลังร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านงานโบราณคดีและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ร่วมกับ ผศ.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ห้องประชุมกรมศิลปากร เทเวศร์ กรุงเทพฯ ว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับอพวช. ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรมศิลปากร และ อพวช. ได้ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์และการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ จากทรัพยากรและความสามารถของทั้งสององค์กร

ร่วมไปกับการพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรของทั้งสองฝ่ายในด้านการศึกษาวิจัย ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ และการดำเนินงานศึกษาวิจัยทั้งในด้านภูมิปัญญา ศิลปศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์และโบราณคดี อันเป็นภารกิจตามกฎหมายของทั้งสององค์กร

“กรมศิลปากรมีความพร้อมที่จะดำเนินงานร่วมกับ อพวช. เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่กรมศิลปากรได้ลงนามร่วมกัน ซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยแล้ว ทั้งสองฝ่ายยังให้ความสำคัญต่อความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร และการศึกษาดูงานระหว่างองค์กร กรมศิลปากรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เฉพาะด้านในการบริหารจัดการทรัพยากรมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เช่น ฐานข้อมูลที่ได้จากการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และฐานข้อมูลที่ได้จากการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีทั่วประเทศในความดูแลของกรมศิลปากร รวมถึงโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ของประเทศไทย อันเป็นรากฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคต และเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจด้านพิพิธภัณฑ์และโบราณคดีของทั้งกรมศิลปากรและ อพวช. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชนชนผู้ใช้บริการต่อไป”นายพนมบุตร กล่าว

กรมศิลป์ฯ ร่วมกับ อพวช.บันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ

ผศ.รวิน กล่าวว่า อพวช. มีภารกิจในการส่งเสริมสังคมไทยให้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมปลูกฝังและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชน และประชาชนในสังคมให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ผ่านแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบพิพิธภัณฑ์

พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้สนุกกับการค้นพบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ การลงนามความร่วมมือระหว่าง อพวช. และ กรมศิลปากร ในครั้งนี้ หวังสร้างมาตรฐานและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นการให้บริการแก่เยาวชนและประชาชนในการมาใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้ง ร่วมดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการพิพิธภัณฑ์ อาทิ การเก็บรักษาและจัดทำคลังวัตถุพิพิภัณฑ์ อันนำไปสู่ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ sassycheryls.com

แทงบอล

Releated